Cho 5,4 g Al vào 200 ml dung dịch H2SO4,1,35M. a) kim loại hay axit còn dư ? Tìm khối lượng chất dư? b) tính thể tích khí hidro thu được ( ở dktc ) c)

Question

Cho 5,4 g Al vào 200 ml dung dịch H2SO4,1,35M.
a) kim loại hay axit còn dư ? Tìm khối lượng chất dư?
b) tính thể tích khí hidro thu được ( ở dktc )
c) tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-04T14:57:29+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:58:45+00:00

  Đáp án:

  nAl =5.4275.427=0.2 (mol) đổi 200ml = 0,2l

  nH2SO4 = Cm.V =1,35.0,2=0,27(MOL)

  2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2

  pt; 2 ; 3 : 1 : 3

  đb; 0.18 : 0.27 : 0.09 : 0.27 (mol)

  so sánh nAl =0.220.22>nH2SO4 =0.2730.273

  a, nAl dư = 0.2-0.18=0.02(mol)

  m Al dư = 0,02.27=0.54(g)

  b, VHH22=0,27.22,4 = 6,048(l)

  c, dd tạo thành sau pư là Al2(SO4)3

  Cm Al2(SO4)3 = nVnV=0.090.20.090.2=0.45

  0
  2021-10-04T14:59:25+00:00

  $n_{Al}=5,4/27=0,2mol$

  $n_{H_2SO_4}=0,2.1,35=0,27mol$

  $a.PTHH :$

                         $2Al  +   3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  Theo pt :      2 mol     3 mol

  Theo đbài : 0,2 mol   0,27mol

  ⇒Sau pư Al dư 0,02mol

  $⇒m_{Al \ dư}=0,02.27=0,54g$

  b.Theo pt :

  $n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,27mol$

  $⇒V_{H_2}=0,27.22,4=6,048l$

  c.Theo pt :

  $n_{Al_2(SO_4)_3}=1/3.n_{H_2SO_4}=1/3.0,27=0,09mol$

  $C_{M_{Al_2(SO_4)_3}}=\dfrac{0,09}{0,2}=0,45M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )