Cho 6,8g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 3,36 lít khí bay ra(đktc) a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X b. Nếu cho

Question

Cho 6,8g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 3,36 lít khí bay ra(đktc)
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X
b. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đặc,nóng. Hãy tính V của SO2(đktc)
c. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-07-18T19:48:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:50:04+00:00

  Đáp án:

  \( \% {m_{Mg}} = 17,65\%; \% {m_{Fe}} = 82,35\% \)

  \( {V_{S{O_2}}}  = 4,48{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(Mg;Fe\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 24x + 56y = 6,8{\text{ gam}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Mg + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}MgS{O_4} + {H_2}\)

  \(Fe + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}FeS{O_4} + {H_2}\)

  \({n_{{H_2}}} = {n_{Mg}} + {n_{Fe}} = x + y = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  Giải được: \(x=0,05;y=0,1\)

  \( \to {m_{Mg}} = 0,05.24 = 1,2{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Mg}} = \frac{{1,2}}{{6,8}} = 17,65\%  \to \% {m_{Fe}} = 82,35\% \)

  Bảo toàn e:

  \(2{n_{Mg}} + 3{n_{Fe}} = 2{n_{S{O_2}}}\)

  \( \to 0,05.2 + 0,1.3 = 2{n_{S{O_2}}} \to {n_{S{O_2}}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{S{O_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )