Cho 8g CuO hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được m gam muối . Viết phương trình phản ứng . Tính m

Question

Cho 8g CuO hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được m gam muối .
Viết phương trình phản ứng .
Tính m

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-13T13:34:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:35:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_{CuO}=8/80=0,1 (mol)`

  `CuO + H_{2}SO_{4} → CuSO_{4} + H_{2}O`

  `0,1        …       0,1        …        0,1       …       0,1                (mol)`

  `m=m_{CuSO_{4}}=0,1×(64+32+16×4)=16 (g)`

  Vậy `m=16  gam`

  0
  2021-08-13T13:35:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CuO+H2SO4->CuSO4+H2O

    0.1        0.1            0.1      0.1

  nCuO=m/M

           =8/80=0.1(mol)

  mCuO=0.1×80=8g

  mH2SO4=0.1×98=9.8g

  mCuSO4=0.1×160=16g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )