cho a b c thỏa mãn 1/a+1/b+1/c =1/(a+b+c) a³+ b³+c ³=2 mũ 9 tính giá trị A=a^2013+b^2013+c^2013

Question

cho a b c thỏa mãn
1/a+1/b+1/c =1/(a+b+c)
a³+ b³+c ³=2 mũ 9
tính giá trị A=a^2013+b^2013+c^2013

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-09-20T17:54:17+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:55:47+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a+b+c}\\

  \rightarrow \dfrac{ab+bc+ca}{abc}=\dfrac{1}{a+b+c}\\

  \rightarrow (ab+bc+ca)(a+b+c)=abc\\

  \rightarrow 3abc+a(b^{2}+c^{2})+b(c^{2}+a^{2})+c(a^{2}+b^{2})=abc\\

  \rightarrow (2abc+c(a^{2}+b^{2}))+c^{2}(a+b)+ab(a+b)=0\\

  \rightarrow c(a+b)^{2}+c^{2}(a+b)+ab(a+b)=0\\

  \rightarrow (a+b)(c(a+b)+ab+c^{2})=0\\

  \rightarrow (a+b)(b+c)(c+a)=0\\

  \rightarrow a=-b\quad \text{hoặc b=-c hoặc c=-a}\\

  \text{Vì a, b, c có vai trò như nhau nên giả sử a=-b}\\

  \rightarrow c^{3}=2^{9}\rightarrow c=8\\

  \Rightarrow A=a^{2013}+(-a)^{2013}+8^{2013}=8^{2013}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )