Cho A = $\frac{n – 1}{n – 3}$ (n ∈ Z, n khác 3) a) Tìm n sao cho A = $\frac{5}{3}$ b) Tìm n để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó

Question

Cho A = $\frac{n – 1}{n – 3}$ (n ∈ Z, n khác 3)
a) Tìm n sao cho A = $\frac{5}{3}$
b) Tìm n để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-09T21:38:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T21:40:23+00:00

  Đáp án:

  a) `n=6` thì `A=5/3` 

  b) `A_(max)=3 <=> n=4`

  Giải thích các bước giải:

  a)

  `A=5/3 <=> (n-1)/(n-3)= 5/3`

  `to 3.(n-1)=5.(n-3)` 

  `to 3n-3=5n-15`

  `to 3n-5n=-15+3`

  `to -2n=-12`

  `to n=6`

  Vậy `n=6` thì `A=5/3`

  b)

  `A=(n-1)/(n-3)=(n-3+2)/(n-3)=1+2/(n-3)`

  `A` lớn nhất khi `2/(n-3)` lớn nhất

  `to n-3` là số nguyên dương bé nhất

  `to n-3=1`

  `to n=4`

  `to A=1+2/(4-3)=3`

  Vậy `A_(max)=3 <=> n=4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )