Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE. a. Chứng minh: ∆ADE cân. b. Gọi M là trung điểm c

Question

Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.
a. Chứng minh: ∆ADE cân.
b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.
c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. Chứng minh: BH = CK.

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-17T10:40:52+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T10:41:59+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a) Gọi H là trung điểm BC. Ta có AH vuông góc vs BC ( Tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân )

  BD = CE

  ⇒ HD = HE

  ⇒ AH cùng là trung tuyến trong tam giác ADE. AH vuông góc vs BC => ADE cân (Trung tuyến cũng là đường cao)

  b) 

  Xét 2 tam giác ADM và tam giác AEM

  Ta có AM là cạnh chung.

  MD = ME (M trung điểm DE).

  AE = AD Tam giác cân

  ⇒ 2 tam giác = nhau => DPCM

  c) Xét 2 tam giác EKC và tam giác DHB vuông tại K  và H

  Ta có: EC = DB

  Góc E = góc D

  ⇒ 2 tam giác = nhau ( Cạnh huyền góc nhọn)

  ⇒ BH = CK ⇒ĐPCM

  GOGO20072007

  0
  2021-09-17T10:42:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Ta có: ΔABC cân tại A ⇒∠ABC = ∠ACB

     Lại có: ∠ABC + ∠ABD = $180^{o}$ 

                 ∠ACB + ∠ACE = $180^{o}$ 

  ⇒∠ABD = ∠ACE

  +) Chứng minh ΔABD = ΔACE (c.g.c)

  ⇒ ∠ADB = ∠AEC (2 cạnh tương ứng)

  ∆ADE cân tại A.

  b. Từ ∆ADE cân tại A (chứng minh câu a)

  ⇒ AD = AE

  Ta có: BD + BM = MD

             CM + CE = ME

  Mà $\left \{ {{BD = CE} \atop {BM=CM (vì M là trung điểm của BC)}} \right.$ 

  ⇒MD = ME

  +) Chứng minh ΔADM = ΔAEM (c.c.c)

  ⇒ ∠MAD = ∠MAE (2 góc tương ứng)

  ⇒ AM là tia phân giác của góc DAE.

  c. Từ ∆ADE cân tại A (chứng minh câu a)

  ⇒ ∠HDB = ∠CEK

  Xét ΔBHD vuông tại H và ΔCKE vuông tại K, có:

                  BD = CE (giả thiết)

                  ∠HDB = ∠CEK (cmt)

  Do đó ΔBHD = ΔCKE (cạnh huyền-góc nhọn)

  ⇒ BH = CK (2 cạnh tương ứng)

                  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )