Cho Δ ABC không vuông. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O, cắt đường thẳng BC theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng AO là tia phân giác

Question

Cho Δ ABC không vuông. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O, cắt đường thẳng BC theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng AO là tia phân giác của MAN

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-23T03:04:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:05:20+00:00

  Ta có $O$ là giao 2 đường trung trực của $AB;AC$

  $⇒O$ là giao 3 đường trung trực $ΔABC$

  $⇒OA=OB=OC$

  $⇒ΔOAB;ΔOAC$ cân tại $A$

  $⇒\widehat{OBA}=\widehat{OAB}(1);\widehat{OAC}=\widehat{OCA}(2)$

  $M∈$ đường trung trực của $AB⇒MA=MB⇒ΔMAB$ cân tại $M⇒\widehat{MAB}=\widehat{MBA}(3)$

  $N∈$ đường trung trực của $AC⇒NA=NC⇒ΔNAC$ cân tại $N⇒\widehat{NAC}=\widehat{NCA}(4)$

  Từ $(1);(3)⇒\widehat{OBA}-\widehat{MBA}=\widehat{OAB}-\widehat{MAB}$

  Hay $\widehat{OBM}=\widehat{OAM}=\widehat{OBC}(5)$

  Chứng minh tương tự với $(2)(4)$ ta có: $\widehat{OAC}-\widehat{NAC}=\widehat{OCA}-\widehat{NCA}$

  Hay $\widehat{OAN}=\widehat{OCN}=\widehat{OCB}(6)$

  Mà $OB=OC(cmt)⇒\widehat{OBC}=\widehat{OCB}(7)$

  Từ $(5)(6)(7)⇒\widehat{OBM}=\widehat{OAN}$

  Hay $AO$ là phân giác $\widehat{MAN}$

   

  0
  2021-09-23T03:06:03+00:00

   Xét ΔBHM (∠BHM = 90độ) và ΔAHM (∠AHM = 90độ)          

            BH = HA (gt)         

            MH chung

  => ΔBHM = ΔAHM (2 cạnh góc vuông)

  => ∠M1 = ∠M2 (2 góc tương ứng)

  mà ∠M1 = ∠M4 (2 góc đối đỉnh)     

        ∠M2 =  ∠M3 (2 góc đối đỉnh)

  Nên ∠M3 = ∠M4

  Chứng minh tương tự như trên, ta có:        

          ∠N3 = ∠N4

  => ΔMAN có phân giác góc ngoài NMx và MNy cắt nhau tại O

  => AO là phân giác góc MAN (đpcm)

  Chúc bạn học tốt

  Xin ctlhn ạ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )