Cho ΔABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm.Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I(H ∈BC và D ∈AC) a.Tính độ dài AD,DC b.C/m ΔABI đồng dạng với ΔCBD

Question

Cho ΔABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm.Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I(H ∈BC và D ∈AC)
a.Tính độ dài AD,DC
b.C/m ΔABI đồng dạng với ΔCBD
c.C/m IH/IA=AD/DC

in progress 0
Alexandra 23 phút 2021-09-30T17:17:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:18:25+00:00

  Cho mik ctlhn nha

  0
  2021-09-30T17:18:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    a) ΔABC vuông tại A có : 

  BC² = AB² + AC² ( đl pytago)

  ⇒BC² = 6² + 8²

  ⇒BC² = 100

  ⇒ BC = 10

  BD là phân giác góc ABC nên ta có:

  AD/CD=AB/BC

  AD/AD+DC=AB/AB+BC=ADACAD=ABAC/AB+BC=68/6+10=3(cm)

  DC=BC-AB=8-3=5(cm) 

  b) Xét  ΔABIvà ΔCBD có :

  ∠ABI =∠CBD = 90 độ ( ΔABC vuông tại A )

  ∠B chung 

  ⇒ΔABI ≈ ΔCBD (g.g)

  phần c mik chưa tính ra :<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )