Cho đa thức A(x) = 3x^2 + 5x^3 + x – 2x^2 – x^3 + 1 – 4x^3 – 2x – 3 a) Thu gọn đa thức b) Tìm x để giá trị của đa thức A(x) bằng giá trị của đa thức

Question

Cho đa thức A(x) = 3x^2 + 5x^3 + x – 2x^2 – x^3 + 1 – 4x^3 – 2x – 3
a) Thu gọn đa thức
b) Tìm x để giá trị của đa thức A(x) bằng giá trị của đa thức B(x) = 2x- 2

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-10-26T18:50:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:52:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) `A(x) = 3x^2 + 5x^3 + x – 2x^2 – x^3 + 1 – 4x^3 – 2x – 3`

  `=(5x^3- 4x^3- x^3)+ (3x^2 – 2x^2) + (x – 2x) + 1 – 3`

  `=x^2-x-2`

   b) `A(x)=B(x)`

  `<=>x^2-x-2=2x-2`

  `<=>x^2-x-2-2x+2=0`

  `<=>x^2-3x=0`

  `<=>x(x-3)=0`

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\)

  0
  2021-10-26T18:52:23+00:00

  a, Thu gọn

  A(x) =3x²+5x³+x-2x²-x³+1-4x³-2x-3

          =(3x²-2x²)+(5x³-x³-4x³)+(x-2x)+(1-3)

          =x²-x-2

  b, Ta có:

       A=B

  ⇔x²-x-2=2x-2

  ⇔x²-x-2x=-2+2

  ⇔x²-3x =0

  ⇔x(x-3)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\)

  vậy x∈{0;3}

         

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )