cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c.Tính giá trị của f(-1) biết rằng a+c=b+2020

Question

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c.Tính giá trị của f(-1) biết rằng a+c=b+2020

in progress 0
Autumn 4 tháng 2021-08-11T11:00:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:01:40+00:00

  Thay f(-1) vào đa thức f(x)=ax^2+bx+c 

  => f(-1) = a-b+c (1)

  Mà theo đầu bài : a+c=b+2020 => a+c-b = 2020 (2)

  Thay (2) Vào (1) => f(-1) = 2020

  Vậy giá trị của f(-1)= 2020

  Nguyen Khac Anhêm

  0
  2021-08-11T11:01:52+00:00

  Ta có :

  `a +c = b + 2020`

  `=> a+c – b = 2020`

  `f(-1) = a . (-1)^2 + b. (-1) +c = a – b +c = a +c – b = 2020`

  Vậy `f(-1) = 2020`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )