Cho dãy số 3,7,15,27,43,……..Số hạng thứ 100của dãy số là số nào

Question

Cho dãy số 3,7,15,27,43,……..Số hạng thứ 100của dãy số là số nào

in progress 0
Faith 5 tháng 2021-07-13T08:22:31+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:23:33+00:00

  Đáp án:

  Dãy số 3,7,15,27,43,……..

  Ta có:

  7 – 3 = 4 

  15 – 7 = 8 = 4 x 2

  27 – 15 = 12 = 4 x 3 

  43 – 27 = 16 = 4 x 4

  Từ đây ta có số thứ 100 sẽ hơn số 99 là: 4 x 99 

  => Số thứ 100 hơn số thứ nhất là:

            4 + 4 x 2 + 4 x 3 +….. + 4 x 99 = 4 x ( 1+ 2 + 3+……+ 99 )

                                                                             99 số

         = 4 x [(1 + 99) + (2 + 98) +……+ (49 + 51) + 50] 

         = $\frac{98}{2}$ = 49 cặp

         = 4 x (100 x 49 + 50) = 4 x 4950 = 19800

  => Số thứ 100 là: 3 + 19800 = 19803

   

  0
  2021-07-13T08:24:15+00:00

  Đáp án: 982

   

  Giải thích các bước giải:

  Dãy số 3,7,15,27,43,……..

  Ta có:

  7 – 3 = 4 

  15 – 7 = 8 = 4 x 2

  27 – 15 = 12 = 4 x 3 

  43 – 27 = 16 = 4 x 4

  Từ đây ta có số thứ 100 sẽ hơn số 99 là: 4 x 99 

  => Số thứ 100 hơn số thứ nhất là:

            4 + 4 x 2 + 4 x 3 +….. + 4 x 99 = 4 x ( 1+ 2 + 3+……+ 99 )

                                                                             99 số

         = 4 x [(1 + 99) + (2 + 98) +……+ (49 + 51) + 50] 

         = 982 = 49 cặp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )