Cho f(x)=ax^2+bx+c Biết b=5a+c C/mf(-1).f(-3) nhỏ hơn hoặc =0

Question

Cho f(x)=ax^2+bx+c
Biết b=5a+c
C/mf(-1).f(-3) nhỏ hơn hoặc =0

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-09T03:24:30+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:25:39+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  $\text { Ta có: }$

  ` f(x) = ax² + bx + c `

  ` => f(x) = ax² + 5ax + c + c `

  ` f(–1) . f(–3) `

  ` = [a.(–1)² + 5a.(–1) + c + c] . [a.(–3)² + 5a.(–3) + c + c] `

  ` = [–4a + 2c] . [–4a + 2c] `

  ` = (–4a + 2c)² `

  $\text { Vì }$ ` (–4a + 2c)² ≥ 0 `

  ` => f(–1) . f(–3) ≥ 0 ` $\text { (đpcm) }$

  Mik sửa đề nha bạn !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )