cho góc nhọn xOy. trên tia Ox lấy hai điểm A,C . trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA=OB, AC=BD a)CM:AD=BC b)gọi e là giao điểm AD và BC. CM: ΔEAC

Question

cho góc nhọn xOy. trên tia Ox lấy hai điểm A,C . trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA=OB, AC=BD
a)CM:AD=BC
b)gọi e là giao điểm AD và BC. CM: ΔEAC= ΔEBD
c)CM: OE là phân giác của góc xOy, OE ⊥CD

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-11-28T14:05:45+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:07:26+00:00

  a.  `OA=OB, AC=BD`

  `=> OA + AC= OB+BD` hay `OC=OD`

  Xét `ΔCOB`  và   `ΔDOA` có:

  `OC= OD`

  `hat{ COB}` chung

  `OB=OA` 

  `=> ΔCOB=ΔDOA (c.g.c)`

  `=> AD=BC` (đpcm)

  b/ vì `ΔCOB =ΔDOA` nên `hat{OCB}=hat{ADO}`

  `hat{ CBO}=hat{ OAD}`

  Có `hat{OCB}=hat{ OAD}`

  `=>180^o – hat{OCB}=180^o – hat{ OAD}` hay `hat{EBD}=hat{ EAC}`

  Xét `Δ ACE` và `ΔBDE` có

  `AC =BD`

  `hat{EAC} =hat{EBD}`

  `hat{ACE} = hat{ EBD}` 

  `ΔACE=ΔBDE (g.c.g) (đpcm)`

  c/vì `ΔEAC= ΔEBD` nên

  `EC=ED`

  Xét `ΔCOE` và `ΔDOE`

  có `OE ` chung

  `OC=OD`

  `EC=ED`

  `=> ΔCOE=ΔDOE (c.c.c)`

  `=> hat{COE} =hat{EOD}`

  Mà `hat{COE} +hat{ EOD} = hat{COD}`

  `=> hat{COE}= hat {EOD}= 1/2 hat{COD}`

  `=> OE ` là phân giác `hat{COD}` hay là `hat{xOy}(đpcm)`

  Xét `Δ COD` cân tại `O` (vì `OC=OD`)  có `OE` là phân giác suy ra `OE` cũng là đường cao tam giác này theo tính chất tam giác cân

  `=> OE ⊥ CD`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )