cho hệ phương trình 2x+3y=m 2x-3y=6 (m là tham số) b) tìm các giá trị của m để nghiệm (x;y) của hệ phương trình

Question

cho hệ phương trình 2x+3y=m
2x-3y=6
(m là tham số)
b) tìm các giá trị của m để nghiệm (x;y) của hệ phương trình thỏa mãn điều kiện x>0 y>0

in progress 0
Mackenzie 2 giờ 2021-10-08T07:20:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:21:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T07:21:46+00:00

  Đáp án:

   `m>6`

  Giải thích các bước giải:

   $\begin{cases}2x+3y=m\\2x-3y=6\end{cases}$

  $⇔\begin{cases}6y=m-6(*)\\2x-3y=6(1)\end{cases}$

  Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

  `<=>`Phương trình `(**)` có nghiệm duy nhất

  `<=>6\ne 0(lđ)`

  `=>` Hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất.

  Từ phương trình `(**)=> y=(m-6)/6.` Thay vào `(1)`, ta có:

  `2x-3y=6`

  `<=>2x=6+3(m-6)/6`

  `<=>2x=(36+3m-18)/6`

  `<=>2x=(18+3m)/6=(m+6)/3`

  `<=>x=(m+6)/6`

  `=>` Nghiệm của hệ phương trình là`(x;y)=((m+6)/6;(m-6)/6)`

  Để `x>0 ;y>0`

  `+)“(m+6)/6>0`

  `<=>m+6>0`

  `<=>m> -6`

  `+)“(m-6)/6>0`

  `<=>m-6>0`

  `<=>m>6`

  `=> m>6`

  Vậy `m>6` thì  hệ phương trình có nghiệm `(x;y)` của hệ phương trình thỏa mãn điều kiện `x>0 ;y>0.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )