Cho m(g) kim loại M tan hết trong dung dịch HCl -> V(l) H2 (đktc). Mặc khác m(g) M tatan hết trong H2SO4 đặc nóng to dư -> V'(l) SO2 (đktc). Khối lượn

Question

Cho m(g) kim loại M tan hết trong dung dịch HCl -> V(l) H2 (đktc). Mặc khác m(g) M tatan hết trong H2SO4 đặc nóng to dư -> V'(l) SO2 (đktc). Khối lượng muối sunfat = 200/127 khối lượng muối clorua. Xác định M biết V’=1,5V

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-24T21:58:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:00:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $V = 22,4(lít)$ ⇒ V’ = 22,4.1,5 = 33,6(lít)$

  Suy ra: 

  $n_{H_2} = \dfrac{22,4}{22,4} = 1(mol)$

  $n_{SO_2} = \dfrac{33,6}{22,4} = 1,5(mol)$

  Gọi $n$ là hóa trị của kim loại M:

  Thí nghiệm 1 :

  $2M + 2nHCl \to 2MCl_n + nH_2$
  Theo PTHH :

  $n_M = n_{MCl_n} = \dfrac{2n_{H_2}}{n} = \dfrac{2}{n}(mol)$
  $⇒ m_{MCl_n} = \dfrac{2}{n}.(M + 35,5n) = \dfrac{2M}{n} + 71(gam)$

  Thí nghiệm 2 :

  $2M + 2nH_2SO_4 \to M_2(SO_4)_n + nSO_2 + 2nH_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{SO_2} = \dfrac{n}{2}n_M = \dfrac{n}{2}.\dfrac{2}{n} = 1 (mol) < 1,5$

  → Chứng tỏ kim loại M có hóa trị thay đổi.

  Ở thí nghiệm 2, gọi $m$ là hóa trị của kim loại M

  $2M + 2mH_2SO_4 \to M_2(SO_4)_m + mSO_2 + 2mH_2O$
  Theo PTHH :
  $n_{M_2(SO_4)_m} = \dfrac{n_{SO_2}}{m} = \dfrac{1,5}{m}(mol)$
  $⇒ m_{M_2(SO_4)_m} = \dfrac{1,5}{m}.(2M + 96m) = \dfrac{3M}{m} + 144(gam)$

  Mặt khác :

  $m_{M_2(SO_4)_m} = \dfrac{200}{127}m_{MCl_n}$
  $⇔ \dfrac{3M}{m} + 144 = \dfrac{200}{127}(\dfrac{2M}{n} + 71)$

  $⇔M(\dfrac{3}{m} – \dfrac{400}{127n}) = – \dfrac{4088}{127}$

  $⇔ M.\dfrac{381n-400m}{127mn} = – \dfrac{4088}{127}$

  Với $n = 2$ ; $m = 3$ thì :
  $M.\dfrac{-73}{127} = \dfrac{-4088}{127}$

  $⇔ M = 56(Fe)$

  Vậy M là kim loại $Fe$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )