Cho phân số 12/21. Hỏi phải thêm vào cả tử và mẫu một số tự nhiên bằng bao nhiêu để được phân số mới bằng phân số 8/11?

Question

Cho phân số 12/21. Hỏi phải thêm vào cả tử và mẫu một số tự nhiên bằng bao nhiêu để được phân số mới bằng phân số 8/11?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-05T16:11:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:12:57+00:00

  Gọi số thêm vào là : x

  $\frac{12}{21}$ + x = $\frac{8}{11}$ 

  x = $\frac{8}{11}$ – $\frac{12}{21}$

  x= $\frac{12}{77}$

  Phải thêm vào cả tử và mẫu  số tự nhiên là  $\frac{12}{77}$

  0
  2021-08-05T16:13:27+00:00

  Đáp án :

   

  Bài giải :

  Cách 1 :

  Ví dụ: a + c -b + c = a – b ; vì thế ta nên tìm Hiệu hai số ( Mẫu số  và tử số) . 

  Đối với bài toán này cách giải như sau:

  Hiệu mẫu và tử của phân số ban đầu là:

  21 – 12 = 9

  Hiệu của PS sau khi cộng thêm là ( phân này đã rút gọn) :

  11- 8 = 3

  Vậy Giá trị một phần là:

  9 : 3 = 3

  Tử số mới là:

  3 x 8 = 24

  Số cộng thêm là:

  24 – 12- 12

  Mẫu số mới là:

  3 × 11 = 33

  Số cộng thêm vào mẫu là:

  33 – 21 =12

  Vậy số cộng thêm vào tử và mẫu của phân số $\frac{12}{21}$ để có phân số $\frac{8}{11}$ là 12 đơn vị .

  Đáp số : 12 đơn vị

  Cách 2 :

  Hiệu của mẫu số và tử số là:
  21 – 12 = 9
  Vi khi cùng thêm hoặc cùng bót ở cả 2 số đi 1 số đơn vị thì hiệu 2 số không đổi.
  Tử số mới là:
  9 ÷ ( 11 – 8 ) × 8 = 24
  Cần phái thêm số dơn vị là
  24 – 12 = 12 ( đơn vị )

  Đáp số : 12 đơn vị

  Cách 3 :

  Gọi số cần tìm là a
  Theo đề ra , ta có:
  12 + $\frac{a}{21}$ + a = $\frac{8}{11}$
  ( 12 + a ) × 11 = ( 21 × 8 ) + a
  =132+( a × 11 ) = 168 + ( a × 8 )
  3a = 168 – 132
  3a = 36
  a = 36 ÷ 3
  a = 12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )