cho pt 4$x^{2}$ -3x-2=0 không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau: A=(2$x_{1}$ + 3)(2$x_{1}$ -3)-6$x_{1}$ -3$x_{2}$ +6 Help mee

Question

cho pt 4$x^{2}$ -3x-2=0
không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau:
A=(2$x_{1}$ + 3)(2$x_{1}$ -3)-6$x_{1}$ -3$x_{2}$ +6
Help mee

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-11T00:43:57+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:45:15+00:00

  Đáp án:

  $A = \dfrac{{ – 13}}{4}$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $4{x^2} – 3x – 2 = 0\left( 1 \right)$

  Do $ac = 4.\left( { – 2} \right) < 0$

  $\to (1)$ luôn có 2 nghiệm $x_1;x_2$ phân biệt.

  Theo ĐL Viet ta có:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = \dfrac{3}{4}\\
  {x_1}{x_2} = \dfrac{{ – 1}}{2}
  \end{array} \right.$

  Khi đó:

  $\begin{array}{l}
  A = \left( {2{x_1} + 3} \right)\left( {2{x_1} – 3} \right) – 6{x_1} – 3{x_2} + 6\\
   = 4x_1^2 – 9 – 6{x_1} – 3{x_2} + 6\\
   = \left( {4x_1^2 – 3{x_1} – 2} \right) – 3\left( {{x_1} + {x_2}} \right) – 1\\
   = 0 – 3.\dfrac{3}{4} – 1\\
   = \dfrac{{ – 13}}{4}
  \end{array}$

  Vậy $A = \dfrac{{ – 13}}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )