cho PT t : x^2 -5x +m=0 giải m khi m =6 tìm m để pt có nghiệm có 2 nghiệm (x1 x2 ) thỏa mãn [ x1- x2 ]=3

Question

cho PT t : x^2 -5x +m=0
giải m khi m =6
tìm m để pt có nghiệm có 2 nghiệm (x1 x2 )
thỏa mãn [ x1- x2 ]=3

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-26T08:05:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:06:28+00:00

  Đáp án:

  CHÚC ANH/CHỊ HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  a) Thế $m=6$ vào pt, ta có:

  $x²-5x+6=0$

  $Δ=(-5)²-4.1.6=25-24=1$

  Vì Δ>0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt:

  $x_1=\dfrac{5+\sqrt{1}}{2}=3$

  $x_2=\dfrac{5-\sqrt{1}}{2}=2$

  b) Để pt có 2 nghiệm phân biệt thì :

  $Δ=25-4.1.m ⇔ m<\dfrac{25}{4}$

  Theo định lý vi-et ta có:

  $\begin{cases}x_1+x_2=5\\x_1.x_2=m\end{cases}$

  $|x_1-x_2|=3$

  $⇔ x_1^2-2x_1x_2+x_2^2=9$

  $⇔ (x_1+x_2)²-4x_1x_2=9$

  $⇔ 5²-4m=9$

  $⇔m=4$

  0
  2021-09-26T08:06:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )