Cho SO2 dư vào 100ml dd KOH 2M. Tính khối lượng muối và nồng độ mol của chất tan tạo thành biết thể tích dd không thay đổi.

Question

Cho SO2 dư vào 100ml dd KOH 2M. Tính khối lượng muối và nồng độ mol của chất tan tạo thành biết thể tích dd không thay đổi.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-20T06:49:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:51:07+00:00

  nKOH = 0,1 * 2 = 0,2

  KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  0,2                     0,2

  SO2 + K2SO3 + H2O -> 2KHSO3 

                 0,2                       0,4

  mKHSO3 = 0,4 * 120 = 48 (gam)

  CM KHSO3 = 0,4 / 0,1 = 4 (M)

  0
  2021-10-20T06:51:44+00:00

  Đáp án:

  $nKOH = 2.0,1 = 0,2 (mol)$

  SO2 + 2KOH –>K2SO3 + H2O

               0,2           0,1

  SO2 + K2SO3 + H2O –> 2KHSO3

                 0,2                       0,4

  $mK2SO3 = 0,1.158 = 15,8 (g)$

  $C_{M} K2SO3 = 0,4/0,1 = 4 (M)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )