Cho tam giác ABC có góc ACB = 60 độ, AB = 6cm. Trên cạnh AB lấy điểm D (D khác A,B) sao cho AD = 2cm a) Tính độ dài đoạn thẳng BD b) Tính số đo của

Question

Cho tam giác ABC có góc ACB = 60 độ, AB = 6cm. Trên cạnh AB lấy điểm D (D khác A,B) sao cho AD = 2cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng BD
b) Tính số đo của góc DCB biết góc AC D = 20 độ
c) Dựng tia Cx sao cho góc DCx = 90 độ. Tính góc ACx
d) Trên cạnh AC lấy điểm E (E khác A,C). Chứng minh hai đoạn thẳng CD và BE cắt nhau.
Giups mk với mn ơi >_< vẽ cả hình nha

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-31T06:16:36+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:18:11+00:00

  a, Lấy điểm D trên AB => D nằm giữa A và B

  Do D nằm giữa A và B

  <=>BD+AD=AB

  Mà AD=2cm, AB=6cm

  <=>BD+2=6

  <=>BD=6-2=4

  Vậy BD=4cm


  b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia AC (1)

  ∠ACD<∠ACB (20o<60o)(20o<60o) (2)

  Từ (1) và (2) => Tia CD nằm giữa 2 tia AC và CB

  => ∠ACD+∠DCB=∠ACB

  Mà ∠ACB=20o20o và ∠ACD=60o60o

  =>∠DCB=∠ACB-∠ACD

  =>∠DCB=60o20o=40o60o−20o=40o

  Vậy ∠DCB=40o40o

  c, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia CD (3)

  ∠DCA<∠DCx(90o<20o)(90o<20o)(4)

  Từ (3) và (4) => Tia CA nằm giữa 2 tia DC và Cx

  =>∠DCA+∠ACx=∠DCx

  Mà ∠DCA=20o20o và ∠DCx=90o90o

  =>∠ACx=∠DCx-∠DCA

  =>∠ACx=90020o=70o900−20o=70o

  Vậy ∠ACx=70o
  Chúc bạn thi tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )