Cho tam giác ABC vuông ở A có cạnh AB dài 24cm,cạnh AC dài 32cm,điểm M nằm trên cạnh AC. Từ M kẻ đường song song với cạnh AB cắt BC tại N. Đoạn MN dài

Question

Cho tam giác ABC vuông ở A có cạnh AB dài 24cm,cạnh AC dài 32cm,điểm M nằm trên cạnh AC. Từ M kẻ đường song song với cạnh AB cắt BC tại N. Đoạn MN dài 16cm.tính đoạn MA.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-07-19T09:55:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:57:10+00:00

  Diện tích tam giác ABC là:

     $32\times24:2=384$ ($cm^{2}$ )

  Diện tích tam giác ACN là:

     $32\times16:2=256$ ($cm^{2}$ )

  Diện tích tam giác ANB là:

      $384-256=128$ ($cm^{2}$ )

  Tỉ số diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác ANB là:

      $384:128=3$

  Xét tam giác ABC và ANB có chung đáy AB, diện tích tam giác ABC gấp $3$ lần điện tích tam giác ANB nên chiều cao AC gấp $3$ lần MA.

  Độ dài đoạn MA là:

     $32:3=\frac{32}{3}=10,667$ (cm)

          ĐS: $10,667$ cm

  0
  2021-07-19T09:57:13+00:00

  Đáp án: $\frac{32}{3}$ cm

   

  Giải thích các bước giải:

  Nối A với N 

  $S_{ABC}$  = AB x AC : 2 = 24 x 32 : 2 = 384  $cm^{2}$ 

  $S_{ANC}$ = NM x AC : 2 = 16 x 32 : 2 = 265 $cm^{2}$ 

  ⇒ $S_{ANB}$ = $S_{ABC}$ – $S_{ANC}$ = 384 – 265 = 128  $cm^{2}$ 

  MA là đường cao của tam giác ANB

  ⇒ Độ dài MA là: $S_{ANB}$ x 2 : AB = 128 x 2 : 24 = $\frac{32}{3}$ cm

                                                   Đáp số : $\frac{32}{3}$ cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )