Cho tập hợp : A = { x thuộc Z, -75 <= x<200 } Tính tổng của tất cả cá số nguyên thuộc tập hợp A

Question

Cho tập hợp :
A = { x thuộc Z, -75 <= x<200 } Tính tổng của tất cả cá số nguyên thuộc tập hợp A

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-18T20:02:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:03:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A ={ x∈ Z; -75 ≤ x< 200 } 

  => -75 ≤ x < 200 

  => x ∈ { -75;-74;….;199} 

  Tổng tất cả các số nguyên thuộc tập hợp A là: 

  -75 +(-74)+…..+ 199

  = Tổng tất cả các số hạng là : [ 199 -(-75) ] ÷1 + 1 = 275 ( số hạng ) 

  => -75 +(-74)+…..+ 199+200 

  = ( 199 -75) + (198-74) +….+ ( 61+63) +62

  =( 124+124+124+….+124 )+62

  = 124 × 137 +62 

  = 17050

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-18T20:04:12+00:00

  Đáp án: 

  $\rm A = \{ x \in \Bbb Z ; -75 \leq x < 200 \} \\ \to x \ \in \ \{-75 ; -74 ; …. ; 198 ; 199 \} \\ Số \ số \ hạng \ của \ dãy \ trên \ là \ : \\ [ 199 – ( -75 ) ] \div 1 + 1 = 275 \ \ (số \ hạng) \\ Tổng \ của \ dãy \ trên \ là \ : \\ \dfrac{[ 199 + ( -75 ) ] . 275 }{2} = 17050$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )