cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}$=$\frac{c}{d}$ .CMR (a+2c)(b+d)=(a+c)(b+2c)

Question

cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}$=$\frac{c}{d}$ .CMR (a+2c)(b+d)=(a+c)(b+2c)

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-08-23T06:24:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:26:00+00:00

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có 

  a/b      =         c/d         =     a+b  /c+d(1)

  a/b      =         c/d           =>a/b=2c/2d

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có 

  a/b       =2c/2d              =      a+2c      /b+2d(2)

  Từ (1)và (2)

  =>a+b   /c+d        =  a+2c      /b+2d       (cùng bằng a/b)

  =>  (a+2c)        (b+d)         =       (a+c)       (b+2c)

  0
  2021-08-23T06:26:34+00:00

  Đáp án:

  `(a+2c).(b+d)=(a+c).(b+2d)` 

  Giải thích các bước giải:

  +) `a/b = c/d = (a+c)/(b+d) \ \ \ (1)`

  +) `a/b=c/d to a/b=(2c)/(2d)=(a+2c)/(b+2d) \ \ \ (2)`

  Từ `(1)` và `(2) \ \ to (a+2c)/(b+2d) = (a+c)/(b+d)`

  `to (a+2c).(b+d)=(a+c).(b+2d) \ \ text{(đpcm)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )