chứng minh 6 số tự nhiên bất kỳ thì luôn có 2 số có hiệu chia hết cho 5

Question

chứng minh 6 số tự nhiên bất kỳ thì luôn có 2 số có hiệu chia hết cho 5

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-21T01:40:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:41:54+00:00

  Khi chia 6 số tự nhiên liên tiếp cho 5 thì luôn có tồn tại bất kì 2 số cùng chia cho 5 có cùng số dư

  Do đó hiệu của chúng chia hết cho 5

  0
  2021-07-21T01:42:20+00:00

  Ta có: những số tự nhiên bất kỳ khi chia 5 thì có số dư là: 1;2;3;4;5 và chia hết

  mà có 6 số tự nhiên khi chia cho 5 thì sẽ có ít nhất 2 số có dư giống nhau

  ⇒ chúng trừ cho nhau thì bằng 0

   Vậy hiệu của chúng chia hết cho 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )