Chứng minh rằng nếu một số tự nhiên A có đúng 3 ước số phân biệt thì A là bình phương của số nguyên tố.

Question

Chứng minh rằng nếu một số tự nhiên A có đúng 3 ước số phân biệt thì A là bình phương của số nguyên tố.

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-07-12T12:37:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:38:52+00:00

  Đáp án: Một số tự nhiên `A` có đúng `3` ước số phân biệt thì `A` là bình phương của số nguyên tố.

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử : `A = x^2` ( `x` là một số nguyên tố ) ( là bình phương của số nguyên tố ) 

  Vì `x` là `1` số nguyên tố nên `→` khi phân tích `x` thành các thừa số nguyên tố , `x` chỉ chứa các thừa số `1` và chính nó . 

  `→ x^2 = x^2 . 1 ` 

  Mà ` x^2 = A ` có đúng `3` ước số phân biệt .

  `→` `3` ước phân biệt của `x^2` là : ` 1 ; x ; x^2 ` . 

  Không thể có thêm các ước khác được vì theo đầu bài , `x` là số nguyên tố . 

  Vậy điều nêu trên trong đề bài là đúng ( đpcm ) 

   Mở rộng : Ta thấy điều ngược lại của tính chất này cũng đúng  : 

  Nếu `A` là bình phương của số nguyên tố thì số tự nhiên `A` có đúng `3` ước số phân biệt

            

  0
  2021-07-12T12:39:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử A là bình phương của số nguyên tố

  $<=>A=a^2$ (a là số nguyên tố)

  $<=>a^2$ có đúng 3 ước, đó là 3 ước phân biệt:

  – Ước thứ nhất là $a^2$

  – Ước thứ hai là $a$

  – Ước thứ ba là 1

  (Không còn ước nào khác vì a là số nguyên tố)

  Vậy nếu một số tự nhiên A có đúng 3 ước số phân biệt thì A là bình phương của số nguyên tố.

  (Điều ngược lại cũng đúng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )