CM BIỂU THỨC SAU K PHỤ THUỘC VÀO BIẾN: `2(sin⍺-cos⍺)^2-(sin⍺+cos⍺)^2+6sin⍺cos⍺`

Question

CM BIỂU THỨC SAU K PHỤ THUỘC VÀO BIẾN:
`2(sin⍺-cos⍺)^2-(sin⍺+cos⍺)^2+6sin⍺cos⍺`

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-31T17:09:44+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:10:52+00:00

  Đáp án:

  $2(sina-cosa)^{2}$ – $(sina+cosa)^{2}$ +$6sina.cosa$

  =$2(1-2sina.cosa)-(1+2sina.cosa)$+$6sina.cosa$

  =2-$4sina.cosa$-1-$2sina.cosa$+$6sina.cosa$

  =1

  Vậy biểu thức trên ko phụ thuộc vào biến 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T17:11:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $=2(sin^2⍺-2sin⍺cos⍺+cos^2⍺)-(sin^2⍺+2sin⍺cos⍺+cos^2⍺)+6sin⍺cos⍺$

  $=2(1-2sin⍺cos⍺)-(1+2sin⍺cos⍺)+6sin⍺cos⍺$

  $=2-4sin⍺cos⍺-1-2sin⍺cos⍺+6sin⍺cos⍺$

  $=(2-1)-(4sin⍺cos⍺+2sin⍺cos⍺-6sin⍺cos⍺)$

  $=1$

  Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến.

  Xin câu trả lời hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )