Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nung thuốc tím (KMnO4). a) Viết PTHH của phản ứng. b) Tính khối lượng KMnO4 cần để điều chế 6,72 lít

Question

Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nung thuốc tím (KMnO4).
a) Viết PTHH của phản ứng.
b) Tính khối lượng KMnO4 cần để điều chế 6,72 lít O2(đktc)
c)Nếu lấy lương oxi trên để đốt cháy 5,4g Nhôm.Tính khối lượng oxi thu được

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-20T02:09:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:10:06+00:00

  Đáp án: n O2 = 6,72 / 22,4 = 0,3 ( mol )

   a) 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

           0,6     <———————–   0,3

   b) m KMnO4 =  n * M = 0,6*158=94,8 (g)

   c)  n Al = 5,4 / 27=0,2 (mol)

                      4 Al +  3 O2 -> 2 Al2O3

  Ban đầu:       0,2        0,3

   Phản ứng:   0,05       0,1 

  Sau pứng:    0,15       0,2

  Tỉ lệ : 0,2/4 < 0,3/3 => nO2 dư

  mO2= nO2 * M= 0,2 * 32=6,4 (g)

  0
  2021-10-20T02:10:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:2KMnO_4\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $b,n_{O_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,6mol.$

  $⇒m_{KMnO_4}=0,6.158=94,8g.$

  $c,PTPƯ:4Al+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2Al_2O_3$

  $n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2mol.$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$

  $\dfrac{0,2}{4}<\dfrac{0,3}{3}$

  $⇒n_{O_2}$ $dư.$

  $\text{⇒Tính theo}$ $n_{Al}.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=\dfrac{3}{4}n_{Al}=0,15mol.$

  $⇒m_{O_2}=0,15.32=4,8g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )