Để đốt cháy 4,48 lít Etilen A. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn B. Tính thể tích không khí cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn biết o

Question

Để đốt cháy 4,48 lít Etilen
A. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn
B. Tính thể tích không khí cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn biết oxi chiếm 20% thể tích không khí
C. Tính khối lượng và thể tích của nước thu được biết D = 1g/ml

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-14T06:53:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:55:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{C2H4} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)$

  $C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O$

  a.

  Theo PT , $n_{O2} = 3n_{C2H4} = 0,2.3 = 0,6(mol)$
  $⇒ V_{O2} = 0,6.22,4 = 13,44(lít)$

  b.

  $V_{kk} = \frac{V_{O2}}{20\%}= \frac{13,44}{20\%} = 67,2(lít)$

  c.

  Theo PT , $n_{H2O} = 2n_{C2H4} = 0,2.2 = 0,4(mol)$
  $⇒ m_{H2O} = 0,4.18 = 7,2(gam)$

  $⇒ V_{H2O} = \frac{7,2}{1} = 7,2 (ml)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )