Để m1 gam bột Fe ra ngoài không khí người ta thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X gồm 4 chất. Hòa tan hoàn toàn 4 chất này trong một dư H2So4 đặc nóng

Question

Để m1 gam bột Fe ra ngoài không khí người ta thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X gồm 4 chất. Hòa tan hoàn toàn 4 chất này trong một dư H2So4 đặc nóng thấy thoát ra 0,1 mol So2 ( Là sản phẩm khử duy nhất của phản ứng) và thu được m2 gam muối
a) Tính m1
b) tính m2

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-09-09T04:22:25+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:23:38+00:00

  Đáp án:

  \({m_1} = 9,52{\text{ gam}}\)

  \({m_2} = 34{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Để Fe ra ngoài không khí thu được hỗn hợp oxit và \(Fe\) dư.

  Quy đổi \(X\) về \(Fe;O\) với số mol lần lượt là \(x;y\).

  \(\to 56x + 16y = 12\)

  Câu này phải lớp 9 không em vì dạng này phải dùng bảo toàn e rồi??

  Cho \(X\) tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc nóng.

  Bảo toàn e:

  \(3{n_{Fe}} = 2{n_O} + 2{n_{S{O_2}}}\)

  \( \to 3x = 2y + 0,1.2\)

  Giải được: \(x=0,17;y=0,155\).

  \( \to {m_1} = {m_{Fe}} = 0,17.56 = 9,52{\text{ gam}}\)

  Muối thu được là \(Fe_2(SO_4)_3\).

  \( \to {n_{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \frac{1}{2}{n_{Fe}} = 0,085{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_2} = 0,085.(56.2 + 96.3) = 34{\text{ gam}}\)

  0
  2021-09-09T04:24:09+00:00

  a, 

  Hỗn hợp X gồm Fe (x mol) và O (y mol)

  $\Rightarrow 56x+16y=12$             (1)

  Bảo toàn e:

  $3n_{Fe}=2n_O+2n_{SO_2}$

  $\Rightarrow 3x-2y=0,2$                 (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,17; y=0,155$

  $\Rightarrow m_1=m_{Fe}=56x=9,52g$

  b,

  $n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,5n_{Fe}=0,085(mol)$

  $\Rightarrow m_2=m_{Fe_2(SO_4)_3}=0,085.400=34g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )