Để quyên góp cho đồng bào miền Trung bị bão lụt , hai lớp 9A,9B đã quyên góp được 574 quyển sách và vở. Biết rằng mỗi em 9A quyên góp 3 quyển sách và

Question

Để quyên góp cho đồng bào miền Trung bị bão lụt , hai lớp 9A,9B đã quyên góp được 574 quyển sách và vở. Biết rằng mỗi em 9A quyên góp 3 quyển sách và 4 quyển vở. Mỗi em học sinh 9B quyên góp 2 quyển sách và 5 quyển vở. Tính số học sinh mỗi lớp biết học sinh 9A ít hơn 9B là 2 em

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-07-21T01:47:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:49:12+00:00

  Gọi số học sinh lớp 9A là x(học sinh)
  Số học sinh lớp 9B là y (học sinh)
  Điều kiện: x, y thuộc N*
  Mỗi em 9A quyên góp 3 quyển sách và 4 quyển vở: x(3+4)=7x(quyển)
  Mỗi em 9B quyên góp 2 quyển sách và 5 quyển vở:y(2+5)=7y(quyển)
  Cả hai lớp đã quyên góp được 574 quyển sách và vở: 7x+7y=574(quyển) (1)
  Số học sinh lớp 9A ít hơn 9B là 2 em: y-x=2
  ->-x+y=2 (em). (2)
  Từ (1) và (2) ta có hệ pt: bạn tự viết ra giùm mik
  -> x= 40
  y=42 ( thoả ĐK)
  Vậy lớp 9A có 40 học sinh
  Lớp 9B có 42 học sinh

  y=
  ->

  0
  2021-07-21T01:49:35+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi `x` là số học sinh lớp `9A` `(x∈N`*`)`

  `=>` Số học sinh lớp `9B` là : `x+2text( (học sinh) )`

  Số sách và vở lớp `9A` khuyên góp được là:

  `(3+4).x=7x(quyển)`

  Số sách và vở lớp `9B` khuyên góp được là:

  `(2+5).(x+2)=7x+14(quyển)`

  Vì lớp `9A` và `9B` đã khuyên góp được `574` quyển nên ta có phương trình:

  `7x+7x+14=574`

  `⇔14x=560`

  `⇔x=40(tm)`

  `⇒` Lớp `9B` có: `40+2=42(text( học sinh))`

  Vậy lớp `9A` có `40` học sinh

  lớp `9B` có `42` học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )