Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hợp chất X chứa C,H,N,O bằng kk vừa đủ(chứa 20% thể tích oxi còn lại là Nito).Thu được 11g Co2 ,6,3 gam nc và 34,72 lít khí

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hợp chất X chứa C,H,N,O bằng kk vừa đủ(chứa 20% thể tích oxi còn lại là Nito).Thu được 11g Co2 ,6,3 gam nc và 34,72 lít khí n2 .Xác định công thức phân tử của X Bt ctđgn Trùng vs ctpt

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-15T09:28:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:30:10+00:00

  Đáp án:

  \({C_5}{H_{14}}{O_2}{N_2}\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(X + kk\xrightarrow{{}}C{O_2} + {H_2}O + {N_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{N_2}}} = \frac{{34,72}}{{22,4}} = 1,55{\text{ mol}}\)

  BTKL: 

  \({m_X} + {m_{kk}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} + {m_{{N_2}}} \to 6,7 + {m_{kk}} = 11 + 6,3 + 1,55.28 \to {m_{kk}} = 54{\text{ gam}}\)

  Gọi số mol oxi trong không khí là x suy ra nito là 4x.

  \( \to 32x + 28.4x = 54 \to x = 0,375 \to {n_{{N_2}}} = 0,375.4 = 1,5{\text{mol}}\)

  \( \to {n_{N{\text{ trong X}}}} = 1,55.2 – 1,5.2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn nguyên tố: 

  \({n_C} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{11}}{{44}} = 0,25{\text{ mol;}}{{\text{n}}_H} = 2{n_{{H_2}O}} = \frac{{6,3}}{{18}}.2 = 0,7{\text{mol}} \to {{\text{n}}_{O{\text{ trong X}}}} = \frac{{6,7 – 0,25.12 – 0,7.1 – 0,1.14}}{{16}} = 0,1\;{\text{mol}}\)

  \( \to {n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N} = 0,25:0,7:0,1:0,1 = 5:14:2:2\)

  X là \({C_5}{H_{14}}{O_2}{N_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )