Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2;0) , B(0;6) , C(0;0) : A. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $2x^{}$ – $6y^{}$ = 0 B. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $2x^{}$ –

Question

Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2;0) , B(0;6) , C(0;0) :
A. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $2x^{}$ – $6y^{}$ = 0
B. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $2x^{}$ – $6y^{}$ – 1= 0
C. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $2x^{}$ + $3y^{}$ = 0
B. $x^{2}$ + $y^{2}$ – $3y^{}$ – 8 = 0

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-07-09T22:09:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:10:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Thấy $A\in Ox, B\in Oy, C\equiv O$ 

  $\to$ Đường tròn đi qua 3 điểm $A, B,C$ là đường tròn đường kính AB
  $\to I(1,3)$ là trung điểm AB và là tâm đường tròn

  $\to $Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2;0) , B(0;6) , C(0;0) là :
  $(x-1)^2+(y-3)^2=CI^2=10$

  $\to x^2+y^2-2x-6y=0\to A$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )