Xét 3 tế bào cùng loài A, B, C đều nguyên phân trong 1h 30 phút. Chu kì nguyên phân của 3 tế bào trên lần lượt theo thứ tự 1: 2: 4 môi trường nội bà

Question

Xét 3 tế bào cùng loài A, B, C đều nguyên phân trong 1h 30 phút. Chu kì nguyên phân của 3 tế bào trên lần lượt theo thứ tự 1: 2: 4 môi trường nội bào đã cung cấp số NST đơn gấp 19 lần số NST trong lưỡng bội của loài. Xác định:
a) Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào nói trên.
b) Mỗi tế bào trải qua nguyên phân 1 lần trong thời gian
bao lâu.

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-08T07:05:24+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:06:31+00:00

  a, Gọi k1, k2, k3 lần lượt là số lần nguyên phân của các tế bào A, B, C, 2n là bộ NST của loài.

  Số NST môi trường cung cấp cho các tế bào nguyên phân là:

  2n x ($2^{k1}$ – 1) + 2n x ($2^{k2}$ – 1) + 2n x ($2^{k3}$ – 1) = 19 x 2n

  → $2^{k1}$ – 1 + $2^{k2}$ – 1 + $2^{k3}$ – 1 = 19

  $2^{k1}$ + $2^{k2}$ + $2^{k3}$ = 22

  → k1 = 1, k2 = 2, k3 = 4 

  b, 1h 30 phút = 1,5giờ

  Tế bào A trải qua nguyên phân 1 lần trong thời gian: 1,5 : 1 = 1,5 giờ

  Tế bào B trải qua nguyên phân 1 lần trong thời gian: 1,5 : 2 = 0,75 giờ

  Tế bào C trải qua nguyên phân 1 lần trong thời gian: 1,5 : 4 = 0,375 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )