Gấp nha mọi người 5 sao ạ Lớp 10A có 35 bạn học sinh làm kiểm tra toán.Đề bài gồm 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp kết quả như sau: có 2

Question

Gấp nha mọi người 5 sao ạ
Lớp 10A có 35 bạn học sinh làm kiểm tra toán.Đề bài gồm 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp
kết quả như sau: có 20 em giải được bài toán thứ nhất; 14 em giải được bài toán 2; 10 em giải được bài toán 3; 5 em giải được bài toán 2 và bài toán 3; 2 em giải được bài toán 1 và bài toán 2; 6 em giải được bài toán 1 và bài toán 3, chỉ có 1 học sinh đạt được điểm 10 vì giải được cả 3 bài. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài nào.

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-07-08T20:25:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:26:44+00:00

  Đáp án:

  $3$ học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $A,B,C$ lần lượt là tập hợp học sinh giải được bài toán 1, bài toán 2 và bài toán toán 3

  + 20 em giải được bài toán 1 $\to n(A) = 20$

  + 14 em giải được bài toán 2 $\to n(B) = 14$

  + 10 em giải được bài toán 3 $\to n(C) = 10$

  + 5 em giải được bài toán 2 và bài toán 3 $\to n(B\cap C) = 5$

  + 2 em giải được bài toán 1 và bài toán 2 $\to n(A\cap B) = 2$

  + 6 em giải được bài toán 1 và bài toán 3 $\to n(A\cap C) = 6$

  + 1 em giải được cả 3 bài toán $\to n(A\cap B\cap C) = 1$

  Ta có:

  $n(A \cup B\cup C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A\cap B) – n(B\cap C) – n(C\cap A) + n(A\cap B \cap C)$

  $\to n(A\cup B \cup C) = 20 + 14 + 10 – 5 – 2 – 6 + 1 = 32$

  $\to$ Có 32 học sinh giải được ít nhất một bài toán

  $\to$ Có: $35 – 32 = 3$ học sinh không giải được bài nào

  0
  2021-07-08T20:27:26+00:00

  Đáp án:

  Gọi A,B,C lần lượt là tập hợp học sinh giải được bài toán 1, bài toán 2 và bài toán toán 3

  + 20 em giải được bài toán 1 →n(A)=20

  + 14 em giải được bài toán 2 →n(B)=14

  + 10 em giải được bài toán 3 →n(C)=10

  + 5 em giải được bài toán 2 và bài toán 3 →n(B∩C)=5

  + 2 em giải được bài toán 1 và bài toán 2 →n(A∩B)=2

  + 6 em giải được bài toán 1 và bài toán 3 →n(A∩C)=6

  + 1 em giải được cả 3 bài toán →n(A∩B∩C)=1

  Ta có:

  n(A∪B∪C)=n(A)+n(B)+n(C)−n(A∩B)−n(B∩C)−n(C∩A)+n(A∩B∩C)

  →n(A∪B∪C)=20+14+10−5−2−6+1=32

   Có 32 học sinh giải được ít nhất một bài toán

   Có: 35−32=3 học sinh không giải được bài nào

  Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

  52 vote

  • Cám ơn 2
  • Báo vi phạm

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )