Giá tiền mua 4 bút bi và 6 cuốn tập bằng giá tiền mua 2 bút bi và 10 cuốn tập. Biết rằng giá tiền mua 1 bút bi và 3 cuốn tập là 25000 đồng. Hỏi giá ti

Question

Giá tiền mua 4 bút bi và 6 cuốn tập bằng giá tiền mua 2 bút bi và 10 cuốn tập. Biết rằng giá tiền mua 1 bút bi và 3 cuốn tập là 25000 đồng. Hỏi giá tiền 1 bút bi và 1 cuốn tập là bao nhiu

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-08-22T01:52:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:54:17+00:00

  Đáp án:

  `->` Giá tiền mua 1 bút bi là $10000$ đồng và giá tiền mua 1 cuốn tập là $5000$ đồng.

  Giải thích các bước giải:

  – Gọi giá tiền mua 1 bút bi là $x$ và giá tiển mua 1 cuốn tập là $y(x,y>0)$

  – Vì giá tiền mua 4 bút bi và 6 cuốn tập bằng giá tiền mua 2 bút bi và 10 cuốn tập nên ta có phương trình:

        $4x+6y=2x+10y$

  `<=>` $4x+6y-2x-10y=0$

  `<=>` $2x-4y=0$   $(1)$

  – Vì  giá tiền mua 1 bút bi và 3 cuốn tập là $25000$ nên ta có phương trình:

         $x+3y=25000$  $(2)$

  – Từ $(1)$ và $(2)$ Ta có hệ phương trình:

  $\left \{\matrix {{2x-4y=0} \hfill\cr {x+3y=25000}} \right.→\left \{\matrix {{x=10000} \hfill\cr {y=5000}} \right.(t/m)$ 

      Vậy giá tiền mua 1 bút bi là $10000$ đồng và giá tiền mua 1 cuốn tập là $5000$ đồng.

  Chúc bạn học tốt…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )