giải bất phương trình sau 8x + 3(x+1) > 5x-(2x-6)

Question

giải bất phương trình sau
8x + 3(x+1) > 5x-(2x-6)

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-09-11T16:19:06+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:20:37+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `8x+3(x+1)>5x-(2x-6)`

  `<=>8x+3x+3>5x-2x+6`

  `<=>11x+3>3x+6`

  `<=>11x-3x>6-3`

  `<=>8x>3`

  `<=>x>(3)/(8)`

  `\text{Vậy tập nghiệm của bất phương trình là :}` `{x|x>(3)/(8)}`

   

  0
  2021-09-11T16:20:47+00:00

  `8x + 3(x+1) > 5x-(2x-6)`
  `<=> 8x + 3x + 3 > 5x – 2x +6`
  `<=> 8x + 3x -5x + 2x > 6-3`
  `<=> 8x > 3`
  `<=> x > 3/8`
  Vậy bất phương trình có nghiệm ` x>3/8`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )