giải bất phương trình $\sqrt[]{2x^2-3x+1}$

Question

giải bất phương trình $\sqrt[]{2x^2-3x+1}$

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-30T14:59:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T15:01:14+00:00

  `\qquad \sqrt{2x^2-3x+1}<x-1`

  `<=>`$\begin{cases}2x^2-3x+1\ge 0\\x-1>0\\2x^2-3x+1<(x-1)^2\end{cases}$

  `<=>`$\left\{\begin{matrix}\left[\begin{array}{l}x\ge 1\\x\le \dfrac{1}{2}\end{array}\right.\\x>1\\2x^2-3x+1<x^2-2x+1\end{matrix}\right.$

  `<=>`$\begin{cases}x>1\\x^2-x<0\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}x>1\\0<x<1\end{cases}$

  `=>x\in ∅`

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là `S=∅`

  0
  2021-09-30T15:01:51+00:00

  2×2−3x+1 <x-1

  <=> 2x^23x+1≥0  và    x-1>0  và  2x^23x+1 < ( x-1)^2

  <=> x≤1/2 , x≥1       và    x > 1    và  2x^23x+1 – x^2+2x – 1<0

  <=> x≤1/2 , x≥1       và    x > 1    và   x^2 – x <0

  <=> x≤1/2 , x≥1       và    x > 1     và   0<x<1

  vậy : x = Φ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )