giải bpt (x^2+1)/ x^2+3x-10 <0 (x-5) nhân căn -x^2+7x-6 <= 0

Question

giải bpt (x^2+1)/ x^2+3x-10 <0 (x-5) nhân căn -x^2+7x-6 <= 0

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-12-03T22:23:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:24:39+00:00

  Đáp án:

   a. \( – 5 < x < 2\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^2} + 3x – 10}} < 0\\
  Do:{x^2} + 1 > 0\forall x \in R\\
   \to {x^2} + 3x – 10 < 0\\
   \to \left( {x – 2} \right)\left( {x + 5} \right) < 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x – 2 > 0\\
  x + 5 < 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x – 2 < 0\\
  x + 5 > 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  (loai)\\
   – 5 < x < 2
  \end{array} \right.\\
  b.\left( {x – 5} \right)\left( {\sqrt { – {x^2} + 7x – 6} } \right) \le 0\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
   – {x^2} + 7x – 6 \ge 0\\
  x – 5 \le 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {x – 6} \right)\left( {x – 1} \right) \le 0\\
  x \le 5
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x \in \left[ {1;6} \right]\\
  x \le 5
  \end{array} \right.\\
  KL:x \in \left[ {1;5} \right]
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )