Giải phương trình: $x^{2}$ + $\sqrt[]{x+1}$ = $1^{}$

Question

Giải phương trình:
$x^{2}$ + $\sqrt[]{x+1}$ = $1^{}$

in progress 0
Clara 16 phút 2021-09-09T11:54:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:56:20+00:00

  Đáp án:

  ặt a=√x2−x+1;b=√x2−9x+9;c=2xx2−x+1;b=x2−9x+9;c=2x

  => a2−b2=4c−8a2−b2=4c−8 ⇔4a2−4b2=16c−32(1)⇔4a2−4b2=16c−32(1)

  4a2=c2−2c+4(2)4a2=c2−2c+4(2)

  4b2=c2−18c+36(3)4b2=c2−18c+36(3)

  thế 4a2=c2−2c+4;4b2=c2−18+c4a2=c2−2c+4;4b2=c2−18+c vào (1) giải PT =>:x=1

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-09T11:56:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đk :x+1>;=0 hay x>;=-1

  -> căn (x+1)=1-x^2=(1-x)(1+x) . chuyể cế đi

  (1-x)^2*(1+x)^2 -(1+x)= (x+1)*[(x+1)*(1-x)^2 -1]=(x+1)*(x^3-x^2-x)=0

  -Nếu (1+x)khác 0 Thì (x^3-x^2-x)=0 Giải ra ta có:Nghiệm của pt là :

  x1=0

  x2= (1-√ 5)/2

  ;x3=(1+√ 5)/2

  – Nếu (x+1)=0 thì nghiệm x=-1(loại)

  PT có 3 nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )