giải phương trình a+b=160 a.b = 6000 Giải rõ.

Question

giải phương trình
a+b=160
a.b = 6000
Giải rõ.

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-07-19T09:25:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:26:11+00:00

  Vì a+b= 160

  ⇒ a= 160-b

  Ta có: a.b= 6000

  ⇔ ( 160-b).b= 6000

  ⇔ 160b-b²= 6000

  ⇔ b²-160b+6000= 0

  ⇔ b²-100b-60b+6000= 0

  ⇔ b.( b-100)-60.( b-100)= 0

  ⇔ ( b-100).( b-60)= 0

  ⇔ b-100= 0

  hoặc b-60= 0

  ⇔ b= 100

  hoặc b= 60

  0
  2021-07-19T09:26:16+00:00

  Đáp án:

   vì a+b= 160

  ⇒ a= 160-b

  Ta có: a.b= 6000

  ⇔ ( 160-b).b= 6000

  ⇔ 160b-b²= 6000

  ⇔ b²-160b+6000= 0

  ⇔ b²-100b-60b+6000= 0

  ⇔ b.( b-100)-60.( b-100)= 0

  ⇔ ( b-100).( b-60)= 0

  ⇔ b-100= 0

  hoặc b-60= 0

  b=100 hoặc b=60

  khi b=100 ta có a+100=160 => a=60

        b=60 ta có a+60=160 => a=100 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )