Giúp mk với đừng copy trên mạng nha mk xem qua rồi Quangcuong247 help me Hợp chất X có công thức AxB2 (A là kim loại, B là phi kim). Biết trong nguyên

Question

Giúp mk với đừng copy trên mạng nha mk xem qua rồi
Quangcuong247 help me
Hợp chất X có công thức AxB2 (A là kim loại, B là phi kim). Biết trong nguyên tử B có số notron nhiều hơn protron là 10, trong nguyên tử A số electron bằng số nowtron, trong 1 phân tử AxB2 có tổng số proton bằng 82, phần trăm khối lượng của B trong X bằng 86,957%. Xác định A,B.

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-11-12T02:13:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:15:01+00:00

  Đáp án:

  $ A: p1+e1+n1(p1=e1)$

  $B: p2+e2+n2(p2=e2)$

  Theo đề bài ta có

  $-p2+n2=10 ⇔ n2=10+p2 (1)$

  $\text{n1=e1 mà e1=p1}⇒p1=n1(2)$

  $p1x+2p2=82 ⇔2p2=82-p1x(3)$

  $\%MB=86,957\%$

  ⇔$\frac{2p2+2n2}{p1x+n1x+2p2+2n2}=86,957\%$

  Thế (1)(2)(3) vào ta được

  ⇒$\frac{82-p1x+2(10+p2)}{p1x+p1x+82-p1x+2(10+p2)}=86,957\%$

  ⇔$\frac{82-p1x+82-p1x+20}{2p1x+82-p1x+20+82-p1x}=86,957\%$

  ⇔$\frac{-2p1x+184}{184}=86,957\%$

  ⇔$-2p1x+184=160$

  ⇔$p1x=12$ (4)

  Thế (4) vào (3)

  Ta được

  ⇒$2p2=82-12⇒p2=35$

  ⇒$n2=p2+10=35+10=45$

  $B=p2+n2=35+45=80(Br)$

  $MA_{x}B_{2}=\frac{80.2}{86,957\%}=184$

  ⇒$MA_{x}=184-160=24$

  ⇒$A=p1x+n1x=24$

  ⇔$A=x(p1+n1)⇒A=p1+n1=\frac{24}{x}$

  $\text{Mà ta có Br có hóa trị I ⇒x=I}$

  ⇒$A=\frac{24}{1}=24(Mg)$

  ⇒$\text{A là Magie, B là Brom}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )