H=3900, G% – A%= 10%, a) tìm a,t,g,x. b) tìm L=?

Question

H=3900, G% – A%= 10%, a) tìm a,t,g,x. b) tìm L=?

in progress 0
Remi 2 phút 2021-09-07T07:31:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:32:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có : %A + %G = 50%

            %G – %A = 10%

  ==>  %G = 30 %

           %A = 20%

   H = 2A + 3G

  3900 = 2( 20%N)  +  3( 30%N )

  => N = 3000 nu

  => A = T = 20% x 3000 = 600 nu

  G = X = 30% x 3000 = 900 nu

  b) L = $\frac{N}{2}$ x 3.4 = $\frac{3000}{2}$ x 3.4 = 5100 ($A^{0}$ )

  0
  2021-09-07T07:32:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $G- A= 10$%

  $G + A= 50$%$ => A=T = 20$%$, G=X= 30$%

  $H = 2A+ 3G = 2. 0,2N + 3 . 0,3N = 1,3N = 3900 $

  $=> N = 3900 : 1,3 = 3000 nu$

  a. Vậy

  $A=T = 3000 . 0,2 = 600 nu$

  $G=X= 3000 . 0,3 = 900 nu$

  b. $L= N : 2 x 3,4 = 1500 x 3,4 = 5100$ angtrom

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )