Help me… Từ CH4 viết PTPƯ điều chế PE, PVC, PS, cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, tơ olon.

Question

Help me…
Từ CH4 viết PTPƯ điều chế PE, PVC, PS, cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, tơ olon.

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-24T20:47:01+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:48:29+00:00

  Tổng hợp nguyên liệu:

  \(2C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^o}C/l\ln }}{C_2}{H_2} + 3{H_2}\)

  \({C_2}{H_2} + {H_2}\xrightarrow{{Pd,{t^o}}}{C_2}{H_4}\)

  \(2{C_2}{H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{C_4}{H_4}\)

  \({C_4}{H_4} + {H_2}\xrightarrow{{Pd,{t^o}}}{C_4}{H_6}\)

  \(3{C_2}{H_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{C_6}{H_6}\)

  \({C_6}{H_6} + {C_2}{H_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}\)

  \({C_2}{H_2} + HCl\xrightarrow{{{t^o}}}{C_2}{H_3}Cl\)

  \({C_2}{H_2} + HCN\xrightarrow{{{t^o}}}{C_2}{H_3}CN\)

  Điều chế PE:

  \(n{C_2}{H_4}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – C{H_2} – )_n}\)

  Điều chế PVC:

  \(n{C_2}{H_3}Cl\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – CH(Cl) – )_n}\)

  Điều chế PS:

  \(n{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – CH({C_6}{H_5}) – C{H_2} – )_n}\)

  Điều chế cao su buna:

  \(n{C_4}{H_6}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – CH = CH – C{H_2} – )_n}\)

  Điều chế cao su buna-S:

  \(n{C_4}{H_6} + n{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – CH = CH – C{H_2} – CH({C_6}{H_5}) – C{H_2} – )_n}\)

  Điều chế cao su buna-N:

  \(n{C_4}{H_6} + n{C_2}{H_3}CN\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – CH = CH – C{H_2} – CH(CN) – C{H_2} – )_n}\)

  Điều chế tơ olon:

  \(n{C_2}{H_3}CN\xrightarrow{{{t^o},xt}}{( – C{H_2} – CH(CN) – )_n}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )