hh X gồm 0,03 mol Fe; 0,03 mol Zn; 0,03 mol Mg và 0,02 mol Al. Hòa tan hết X bằng một lượng vừa đủ 200 ml dd gồm HCl x M và H2SO4 1,5x M. Xác định giá

Question

hh X gồm 0,03 mol Fe; 0,03 mol Zn; 0,03 mol Mg và 0,02 mol Al. Hòa tan hết X bằng một lượng vừa đủ 200 ml dd gồm HCl x M và H2SO4 1,5x M. Xác định giá trị của x và khối lượng muối khan thu đc sau khi cô cạn dd sau phản ứng

in progress 0
Eloise 1 tuần 2021-12-03T23:42:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:43:03+00:00

  Đáp án:

  $m_{\text{muối}}=15,66\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $n_{HCl}=0,2x;\ n_{H_2SO_4}=1,5x.0,2=0,3x\ mol$

  $\to \sum n_H=0,2x+0,3x.2=0,8x \to n_{H_2}=0,4x$

  Quá trình cho và nhận e:

  $Fe \to Fe^{+2} +2e$                                             $2H^+ +2e \to H_2$

  $Zn \to Zn^{+2} +2e$

  $Mg \to Mg^{+2} +2e$

  $Al \to Al^{+3} +3e$

  BT e: $2n_{Fe}+2n_{Zn}+2n_{Mg}+3n_{Al}=2n_{H_2}$

  $\to 2.0,03+2.0,03+2.0,03+3.0,02=2.0,4x \to x=0,3$

  $n_{HCl}=0,2.0,3=0,06 \to n_{Cl}=0,06\ mol$

  $n_{H_2SO_4}=0,3.0,3=0,09 \to n_{SO_4}=0,09\ mol$

  Vậy $m_{\text{muối}}=m_{\text{kim loại}}+m_{Cl}+m_{SO_4}$

  $m_{\text{muối}}=56.0,03+65.0,03+24.0,03+27.0,02+35,5.0,06+96.0,09$

  $⇒m_{\text{muối}}=15,66\ g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )