Hiệu hai số là 420. Nếu cùng thêm vào mỗi số 30 đơn vị thì số bé mới bằng 1/5 số lớn mới. Tìm hai số đã cho.

Question

Hiệu hai số là 420. Nếu cùng thêm vào mỗi số 30 đơn vị thì số bé mới bằng 1/5 số lớn mới. Tìm hai số đã cho.

in progress 0
Valentina 5 ngày 2021-09-08T15:35:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:36:35+00:00

  Khi cùng thêm vào mỗi số `30` đơn vị thì hiệu của `2` số không đổi.

  Số bé sau khi thêm `30` đơn vị là:

  `420:(5-1)=105`

  Số bé lúc đầu là:

  `105-30=75`

  Số lớn lúc đầu là:

  `420+75=495`

               Đáp số: Số bé: `75`

                            Số lớn: `495`

   

  0
  2021-09-08T15:36:45+00:00

  Đáp án:

  Vì dù có thêm mỗi số bao nhiêu đi nữa thì hiệu của chúng không thay đổi

   Hiệu số phần bằng nhau sau khi thêm vào mỗi số 30 đơn vị là:

  `5 – 1=4`(phần)

  Số lớn là:

  `(420 : 4 xx 5)-30=495`

  Số bé là:

  `495 – 420=75`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )