Hình thang ABCD có đáy lớn CD = 16 cm đáy bé AB bằng 9 cm chiều cao bằng độ dài đáy vẽ người ta sử dụng 30% diện tích để xây nhà và làm đường đi 27%

Question

Hình thang
ABCD có đáy lớn CD = 16 cm đáy bé AB bằng 9 cm chiều cao bằng độ dài đáy vẽ người ta sử dụng 30% diện tích để xây nhà và làm đường đi 27% diện tích mảnh đất để đào ao phần còn lại để cây lúa Tính diện tích phần đất để cây lúa

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-12-06T15:00:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:02:09+00:00

  Đáp án:

  Đáp án: 492 m2

  Giải thích các bước giải:
  Đáy lớn hình thang là: 
                30*5:3=50 m   
  Diện tích mảnh đất hình thang là: 
               50+30*30:2=  m2
  Phần trăm diện tích trồng cây là: 
               100 – 27 – 32 = 41 %

  Diện tích trồng cây là: 
              1200 *41 : 100 = 492 m2

                                         Đáp án: 492 m2

  hồi nảy mik nhìn hụt

   

  0
  2021-12-06T15:02:33+00:00

  Đáy lớn hình thang là: 
  $30.5÷3=50$    $(m)$   
  Diện tích mảnh đất hình thang là: 
  $50+30.30÷2=65,15$    $(m²)$
  Phần trăm diện tích trồng cây là: 
  $100-27-32=41%$

  Diện tích trồng cây là: 
  $1200.41÷100 = 492$    $(m²)$

  Đáp án: 492 m²

  Xin hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )