Hình thang ABCD có đáy lớn CD = 16 cm đáy bé AB bằng 9 cm chiều cao bằng độ dài đáy vẽ người ta sử dụng 30% diện tích để xây nhà và làm đường đi 27%

Photo of author

By Liliana

Hình thang
ABCD có đáy lớn CD = 16 cm đáy bé AB bằng 9 cm chiều cao bằng độ dài đáy vẽ người ta sử dụng 30% diện tích để xây nhà và làm đường đi 27% diện tích mảnh đất để đào ao phần còn lại để cây lúa Tính diện tích phần đất để cây lúa
Leave a Comment