hòa tan 20 g đồng 2 sunfat pentahidrat vào 100ml nước . tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch thu được

Question

hòa tan 20 g đồng 2 sunfat pentahidrat vào 100ml nước . tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch thu được

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-13T13:01:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:03:20+00:00

  -n$CuSO_4.5H_2O$=$\frac{20}{250}$ =0,08 (mol)

  -Ta có D $H_2O$=1 (g/ml)

  ⇒m H2O=100.1=100 (g)

  -mdd=m $CuSO_4$+m $H_2O$

             =20 + 100 =120 (g)

  ⇒C% $CuSO_4$=$\frac{160.0,08}{120}$.100 %=$\frac{32}{3}$ %

  ——————-Nguyễn Hoạt——————-

  0
  2021-09-13T13:03:26+00:00

  $n_{CuSO_4.5H_2O}=\dfrac{20}{250}=0,08 mol$

  $\Rightarrow n_{CuSO_4}=0,08 mol$

  $m_{H_2O}=100g$

  $\Rightarrow m_{dd}=100+20=120g$

  $\to C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,08.160.100}{120}=10,67\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )