hòa tan 20 g đồng 2 sunfat pentahidrat vào 100ml nước . tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch thu được

By Alaia

hòa tan 20 g đồng 2 sunfat pentahidrat vào 100ml nước . tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch thu được

0 bình luận về “hòa tan 20 g đồng 2 sunfat pentahidrat vào 100ml nước . tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch thu được”

 1. -n$CuSO_4.5H_2O$=$\frac{20}{250}$ =0,08 (mol)

  -Ta có D $H_2O$=1 (g/ml)

  ⇒m H2O=100.1=100 (g)

  -mdd=m $CuSO_4$+m $H_2O$

             =20 + 100 =120 (g)

  ⇒C% $CuSO_4$=$\frac{160.0,08}{120}$.100 %=$\frac{32}{3}$ %

  ——————-Nguyễn Hoạt——————-

  Trả lời
 2. $n_{CuSO_4.5H_2O}=\dfrac{20}{250}=0,08 mol$

  $\Rightarrow n_{CuSO_4}=0,08 mol$

  $m_{H_2O}=100g$

  $\Rightarrow m_{dd}=100+20=120g$

  $\to C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,08.160.100}{120}=10,67\%$

  Trả lời

Viết một bình luận