Hòa tan 8,9 g hỗn hợp hai kim loại a và b có cùng hóa trị 2 có tỉ lệ số mol là 1 trên 1 bằng dung dịch HCl dùng dư thu được 4,48 lít hidro ở điều kiện

Question

Hòa tan 8,9 g hỗn hợp hai kim loại a và b có cùng hóa trị 2 có tỉ lệ số mol là 1 trên 1 bằng dung dịch HCl dùng dư thu được 4,48 lít hidro ở điều kiện tiêu chuẩn Hỏi a và b là các kim loại nào trong các kim loại sau: Ca,Ba,FE,Zn,Be,Mg ?

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-11T16:43:30+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:44:47+00:00

  -Gọi $n_A=n_B=x (mol)$ (do tỉ lệ mol là 1 : 1)

  $A+2HCl→ACl_2+H_2↑$

    x →                                   x         (mol)

  $B+2HCl→BCl_2+H_2↑$

    x →                                  x          (mol)

  $⇒n_{H_2}=x+x=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$ 

  $⇔2x=0,2$

  $⇔x=0,1 (1) $

  $-Ta có:m_{hh}=m_A+m_B=x.M_A+x.M_B$

                       $⇔x.(M_A+M_B)=8,9 (g) (2)$

  -Thay (1) vào (2),ta được:

  $⇒0,1.(M_A+M_B)=8,9$

  $⇔M_A+M_B=89 (g/mol)$

  -Vì $:M_{Zn}+M_{Mg}=65+24=89 $

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}M_A=65\\M_B=24\end{array} \right.\) 

  hoặc \(\left[ \begin{array}{l}M_A=24\\M_B=65\end{array} \right.\) 

  ⇒A  kim loại $Zn$  và B là  $Mg$ hoặc A  kim loại $Mg$  và B là  $Zn$ 

  ———————Nguyễn Hoạt——————-

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )